پرسش و پاسخ

بهترین زمان برای ارسال مدارک ازدواج به اداره مهاجرت کبک

Posted on

سوالی که برای دوستانی که در زمان مجردی مدارک خود را ارسال نموده ولی بعدا تصمیم به ازدواج گرفته اند مطرح می شود این است که بهترین زمان برای ارائه مدارک ازدواج به اداره مهاجرت کبک کانادا در چه مرحله ای از پروسه می باشد.